سیستم اینترنتی افزایش اعتبار و خریدژتون دانشگاه
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید.
  نام کاربری
  کلمه عبور
   نام کاربري (پنج رقم آخر شماره کارت تغذيه) و کلمه عبور (1) مي باشد. /خواهشمنداست بعداز ورود کلمه عبور خود را تغيير دهيد./
                           
مديريت اموال كتابخانه مديريت خوابگاه تردد خوابگاه خدمات رفاهي امور مالي مديريت آموزش